45-231 Opole, ul. Oleska 133
tel. 77 40 30 895, kom. 609 79 88 99
 

Informacja dla Klienta


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwanym RODO), przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


I Administrator danych osobowych:
CZECH HALINA (SALON OKIEN) 45-231 Opole, ul. Oleska 133

II Cele i podstawy przetwarzania:
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie i realizację umowy usługi/sprzedaży, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (UE).
 • Oferowania Klientom przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Realizacji usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów drogą elektroniczną - w przypadku korzystania z tej usługi na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. q lit. a RODO).
 • W celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem. Z danych tych będziemy korzystać przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • W celu oferowania Klientom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących, w tym profilowania czyli dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać między innymi następującym podmiotom:
 • Firmom, z którymi współpracujemy (producenci, ekipy montażowe) w celach związanych z realizacją zlecenia oraz reklamacją zakupionego towaru lub usługi, a także uczestnictwa w akcji promocyjnej organizowanej przez podmioty z nami współpracującymi,
 • Świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania sądowego,
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonywania płatności, przelewu należności, zwrotów środków wynikających z korekt itp.

IV Okres przechowywania danych:
 • Dane osobowe przechowywane będą przez cały czas trwania współpracy handlowej, a także po jej ustaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Do momentu zgłoszenia przez Klienta chęci usunięcia danych.

V Uprawnienia Klienta:
Osoba, której dane znajdują się w naszej bazie danych ma prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych, informacji skąd pochodzą, w jaki sposób są przetwarzane i komu są udostępniane oraz otrzymania ich kopii,
 • Ograniczenia treści i sposobu ich przetwarzania jeśli nie wypłynie to na uniemożliwienie dalszej współpracy,
 • Korygowania, poprawiania swoich danych osobowych,
 • Usunięcia danych,
 • Wniesienia skargi do GIODO lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje w przedmiotowej sprawie, jeśli uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

VI Informacja o wymogu dobrowolności podania danych:
Podanie przez Klienta danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku odmowy podania danych osobowych niektóre elementy współpracy mogą być niemożliwe do zrealizowania.


Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych można uzyskać w biurze handlowym SALON OKIEN, Opole, ul. Oleska 133, tel. 77 4030895